به گزارش مجله مرسدس بنز ایران،مرسـدس بنز و بوش با همکاري هم در حال پیگیري فناوري پارك خودکار ماشین با رویکرد هاي جدیدي هستند که ما در این مقاله به دنبال توضیح آن هسـتیم . مایکل هافنر، یعنی همان شخصـی که پیگیر این پروژه در کمپانی مرسدس بنز است، میگوید ما سریع تر از خیلی هاي دیگر به سـمت دسـتیابی به فناوري رانندگی خودکار میرویم. عملیات پارك کردن بدون راننده یعنی همان اتفاقی که در آزمایشــگاه مرسدس بنز در حال رخ دادن است نشـــان میدهد مرسدس بنز چه مقدار در این فناوري پیشــــــرفت داشته است. اگر اطلاعات دست اول بیش تري از این فناوري میخواهید عبارت Parking Valet Automaticگوگل کنید. کلیپ هاي جالبی خواهید که باور این فناوري را براي شما آسان تر میکند. البته فعلا این فناوري در مرحله اي است که نیاز به پارکینگ مخصوص دارد تا همه چیز کاملا کنترل شده پیش برود.

سال هاست که کمپانی هاي مختلف در حال تحقیق و بررسی این فناوري هستند ولی نکته جالب توجه این است که مرسدس بنز براي گسترش این فناوري از گوشی هاي هوشمند کمک گرفته است . امروزه با توسعه لحظه به لحظه گوشی هاي هوشمند هیچ کمپانی بزرگی نمیتواند بدون توجه به همگام سازي فناوري هاي جدید خود با این گوشی هاي هوشمند به راه خود ادامه دهد . مرسدس بنز هم طبیعتا از این قاعده مستثنی نیسـت. فرض کنید دم در پارکنیگ میرسید و از ماشین خود پیاده میشـوید. با گوشی هوشمندي که در دست دارید به مرسدس بنز خود دستور میدهید تا با پاي خودش برود و جاي مخصوص خود را پیدا کند . به لطف حسگر هاي موجود در پارکینگ مکانیزه اي که توسط بوش به کار گرفته شده اسـت، مرسـدس بنز خودش راه را پیدا میکند . پس دیگر جاي نگرانی نخواهد بود. گرهارد اشتایگر، رییس یکی از واحد هاي تجاري کمپانی بوش میگوید: ما با بهره گیري از زیر ساخت هاي هوشمند و همگام سازي آنها با وسیله نقلیه، موفق شده ایم خیلی زود تر از آنچه انتظارش را داشتیم به نقطه مطلوب برسیم . باید بنشـینیم و منتظر بمانیم تا با فراگیري این تکنولوژي در تمام نقاط جهان، از شر پارك کردن ماشین خلاص شویم.