فناوری

مرسدس بنز و فناوري پـــارك خـــودکار

/mercedes-benz

مرسدس بنز باز هم خبر هاي خوشی دارد . هر گاه با تاکســـی یا اسنپ به محل مورد نظر خود میروید دیگر نگران پارك کردن وسیله نقلیه خود نیستید . هزینه کرایه را پرداخت میکنید و از ماشین پیاده میشوید . ولی اگر با مرسدس بنز شخصی خود به محل کار یا جاي دیگري میروید چطور؟شاید باز هم اوضاع فرقی با حالت قبل نکند.